PREDIKANTEN LEERBROEK

TER INFO


Een predikant of predikante is iemand die voorgaat bij een godsdienstoefening van protestantse gezindte.

Het woord dominee (afgekort ds., of da. voor een vrouwelijke dominee) is een aanspreektitel voor een predikant, zoals professor dat is bij een hoogleraar. Voor de aanduiding van het ambt wordt echter altijd het woord 'predikant' gebruikt.

Het woord 'predikant' hangt samen met het woord 'prediken' ("verkondigen"), dat is afgeleid van het Latijn praedicare (wat zoveel betekent als "openlijk bekendmaken, afroepen").

Wie in Nederland bij een van de grotere gezindten het ambt van predikant wil uitoefenen, moet een volledige universitaire studie theologie volgen, hetzij van de protestantse signatuur waartoe hij of zij behoort of in wil werken, hetzij met een verbijzondering in die richting na het doctoraalexamen in de theologische wetenschap.

Deze indeling is in de loop van de 19e eeuw tot stand gekomen, als gevolg van de scheiding tussen kerk en staat, aangebracht bij de invoering van een nieuwe onderwijswet in 1876. Door deze nieuwe onderwijswet ontstond de zogenaamde duplex ordo. De overheid wilde zowel zorg dragen voor een onafhankelijke objectieve academische opleiding in de theologie, als - in overleg met kerkgenootschappen - ruimte geven aan de specifieke accenten die elk kerkgenootschap voor zichzelf van belang achtte bij de opleiding van hun voorgangers. Vandaar dat een tweeslag tot stand kwam: een academische theologische opleiding, voortgezet met een predikantsopleiding ten behoeve van het kerkgenootschap dat de betrokkene wilde dienen (duplex ordo).

Dat werd als volgt geregeld: na afronding van de academische studie theologie geniet de student nog minimaal twee jaar onderwijs van hoogleraren, aangesteld door het betreffende kerkgenootschap. Na het afleggen van het zogenaamde 'kerkelijk examen' kan de 'kandidaat' langs de kerkelijke weg een aanvraag indienen om beroepbaar gesteld te worden. Deze laatste term heeft te maken met de zelfstandigheid van de predikanten. Zij treden niet in loondienst bij een kerkelijke gemeente, maar worden beroepen om hun ambt in een gemeente uit te oefenen. Juridisch gezien zijn ze zelfstandige.

Na de fusie die leidde tot de Protestantse Kerk Nederland zijn ook de opleidingen van de fusiekerken gefuseerd tot de Protestantse Theologische Universiteit. Hiermee is de duplex ordo verdwenen.

Wanneer een kandidaat beroepbaar gesteld is, kan deze een beroep van een plaatselijke gemeente in overweging nemen. Wanneer het beroep aangenomen wordt, zal de kandidaat in een kerkdienst bevestigd worden tot predikant, om daarna, meestal in dezelfde kerkdienst, intrede te doen in zijn of haar gemeente.

Tot 1922 bestond in Nederland nog een oud heerlijk recht, het recht van collatie. Dat gaf het recht een predikant te benoemen.

De belangrijkste taak van een predikant is verklaarbaar vanuit de archaïsche omschrijving "dienaar van het goddelijke Woord" (verbi divini minister). In brede zin is haar of zijn taak het opbouwen van geloof en christelijk leven van de gelovigen door middel van prediking, catechese en huisbezoek. Vaak betekent dit ook het leiding geven aan gespreksgroepen. Daarnaast is het pastoraat belangrijk. Pastor is Latijn voor herder, te vergelijken met de pastoor in de Rooms-Katholieke Kerk. Hierin wordt hij of zij bijgestaan door een groep gemeenteleden, de ouderlingen en diakenen, tezamen kerkenraad genoemd.

Andere traditionele predikantstaken zijn het geven van catechisatie; geloofsonderricht aan jongeren ter voorbereiding op een geloofsbelijdenis, het kerkelijk bevestigen en inzegenen van huwelijken, en kerkelijke ambten, het leiden van begrafenissen, het toedienen van de protestantse sacramenten doop en avondmaal, en in het algemeen het stimuleren of leiden van opbouwende activiteiten voor allerlei doelgroepen en doeleinden binnen de kerkelijke gemeente.

De predikant is soms voorzitter van de kerkenraad. Vanouds was een predikant de spil van elke lokale kerk en werd er hoog tegen het ambt opgekeken. Later zijn in de meeste kerkgenootschappen de verhoudingen gewijzigd, maar soms wordt de dominee nog meer gezien als de 'primus' (eerste) dan de 'primus inter pares' (eerste onder gelijken).

Een speciale functie bekleedt de legerpredikant wiens gemeente bestaat uit een legeronderdeel. In essentie is de functie-invulling gelijk aan die van een predikant in de burgermaatschappij, met daaraan toegevoegd het verzorgen van lessen Geestelijke Verzorging, een variant op de zondagsschool.

Legerpredikanten, ziekenhuispredikanten, gevangenispredikanten enz. treden in loondienst bij de instelling waar zij werken, dit in tegenstelling tot 'gewone' gemeentepredikanten. Meestal zijn deze bijzondere predikanten wel verbonden met de kerkenraad van de gemeente waar de instelling gevestigd is.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Predikant


HUIDIGE PREDIKANT VAN LEERBROEK


Ds. N. den Ouden

Dorpsweg 8
4245 KP Leerbroek
Tel. 0345 - 22 85 68


Ds. N. den Ouden werd op woensdagmiddag 7 maart 2018 bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente van Leerbroek.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. R. W. Mulder uit Montfoort. Hij preekte over 1 Korinthe 3:7: "Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft."

Ds. den Ouden deed 's avonds intrede vanuit Efeze 6:19 en 20.

Aansluitend werd hij toegesproken door wethouder A. Donker namens de gemeente Zederik, door ds. P. Verhaar als preses van de classis Zuid-Oost van de Hersteld Hervormde Kerk, door ds. M. W. Muilwijk uit Aalst als consulent en door ouderling E. J. Verburg namens de kerkenraad.

Bron ► https://www.rd.nl/artikel/747249-ds-n-den-ouden-bevestigd-in-hhg-leerbroek

Opening Kerkelijk Centrum

"De Samenkomst"

Eerste voordracht van Ds. N. den Ouden in het Kerkelijk Centrum "De Samenkomst" in Leerbroek op zaterdag 6 maart 2021.

Ds. N. den Ouden nam op 28 februari 2018 afscheid van de Hersteld Hervormde Gemeente in Sint-Maartsensdijk met weemoed

Ds. N. den Ouden ging met zijn gezin naar Leerbroek.

Dat besluit kostte heel wat traantjes.

In de 5 jaar dat ze in Sint-Maartensdijk waren, zijn er veel mooie dingen gepasseerd zoals restauratie van de kerk, vernieuwd verenigingsgebouw, recent het in bezit krijgen van de Maartenskerk maar het mooiste was wanneer mensen aangeraakt werden door Gods Geest.

https://www.internetbode.nl/regio/tholen/194361/ds-n-den-ouden-verlaat-kerk-met-weemoed-

De predikant bediende het Woord uit 1 Korinthe 16:22-24.

Ds. Den Ouden werd toegesproken door wethouder P. W. J. Hoek namens de burgerlijke gemeente Tholen, door ds. G. T. van Appeldoorn namens de classis Zuidwest, en door ouderling J. C. Koopman namens kerkenraad en gemeente.

De predikant heeft de gemeente van Sint-Maartensdijk vijf jaar gediend.

https://www.rd.nl/artikel/746423-ds-n-den-ouden-neemt-afscheid-van-hhg-sint-maartensdijk


Foto: Frits Simons


EERDERE PREDIKANTEN VAN DE LEERBROEKSE GEMEENTE


Dominee H. Zweistra

Ds. H. Zweistra doet intrede in Leerbroek

(Reformatorisch Dagblad, 28-07-1994)


Ds. H. Zweistra neemt afscheid van Leerbroek

(Reformatorisch Dagblad, 05-07-2006)Bericht van 17 mei 2016

Ds. H. Zweistra is veel kwijtgeraakt.

Eenzamer geworden.

Maar ook vrijer.

Ds. H. Zweistra blikt terug op 32 jaar predikantschap.

In 2000 liep Ds. Zweistra vast, waarom toch?

Dit is zeer interessant om U hier even verder in te verdiepen.

Ds. H. Zweistra deed intrede in Leerbroek op 28-07-1994 en nam afscheid van Leerbroek op 05-07-2006.

In het onderstaande artikel staat het volgende erover geschreven:

"Ik ben toen weer gaan studeren bij prof. dr. A. de Reuver in Utrecht. We spraken over de leer van de rechtvaardigmaking en uiteindelijk schreef ik een doctoraalscriptie over dit onderwerp. Ik zag tijdens die studie dat velen geestelijk gebukt gaan onder een model dat niet klopte. Veel mensen in onze gezindte leven in de slavernij van menselijke systemen."

De info over Ds. H. Zweistra is terug te lezen op de onderstaande website.

Klik op de link hieronder voor meer info over Ds. H. Zweistra.

https://www.rd.nl/artikel/662136-ds-h-zweistra-met-emeritaat-eenzaam-maar-vrij

Foto: Sjaak Verboom

Ds. H. Zweistra met emeritaat*: Eenzaam, maar vrij

Ds. Zweistra is gevoelig van aard en dat kan tot zwaarmoedigheid leiden, vertelt hij. Misschien wel daardoor is hij geïnteresseerd in psychologische processen binnen en buiten de kerk.

"In de periode dat ik gemeenten visiteerde, zag ik dat veel conflicten terug te leiden zijn op de karakterstructuur van een predikant. Dominees zijn vaak koninkjes die mensen om zich heen verzamelen om hen te ondersteunen. Ik heb daarom op de synode gepleit voor een ingrijpend psychologisch onderzoek bij kandidaten alvorens hen aan te nemen. Predikanten prediken zelfverloochening vaak wel met de mond, maar missen soms de praktijk."

Het ambt en de inzichten die hij daarin opdeed, maakte ds. Zweistra eenzamer. "Als je in het ambt staat, kun je weinig vrienden hebben. Ze snoeren je namelijk snel de mond. Dat is een valkuil bij velen in een bepaalde zuil. Een leven met de Heere maakt je eenzaam, maar ook vrij en onafhankelijk."

Voor bestuurlijke nevenfuncties is de predikant minder geschikt, denkt hij. "Ik heb in het bestuur van het Van Lodenstein College gezeten en in het bestuur van Adullam Gehandicaptenzorg. Mooie instellingen, maar een bestuurlijke functie past niet echt bij mijn persoon. Het pastoraat en de preekvoorbereiding zijn beter aan mij besteed. Daarmee wil ik de dienende waarde van bestuurlijke functies zeker respecteren. Het is een gave die sommigen hun leven lang mogen en kunnen praktiseren. Ik studeer graag."

Die studiezin mondde uit in de publicatie van een aantal boekjes: over het huwelijksformulier, twee deeltjes over het Kort Begrip, "De liefde is..." over huisbezoek en pastorale ontmoetingen, en binnenkort één over het vaderschap.

Ds. Zweistra moet niets hebben van wat hij noemt "kretologie. Achter veel kreten gaat vaak een diepe innerlijke of geestelijke armoede schuil. Het is in het ambt zaak dat je authentiek bent. Tot op God transparant. Dat je laat zien: hier staat een mens die van genade moet leven."

Ds. H. Zweistra met emeritaat*

Henk Zweistra werd in 1950 geboren in Rotterdam-Zuid. Na een studie klassieke talen was hij werkzaam in het onderwijs. In 1984 bevestigde ds. D. J. Budding hem tot predikant in de hervormde gemeente te Wouterswoude. Vervolgens diende hij de gemeenten te Maartendijk (1988), Leerbroek (1994), en de hersteld hervormde gemeenten te Elspeet (2006) en Nederhemert (2011). Na zijn emeritaat gaat ds. Zweistra bijstand in het pastoraat verlenen in de hersteld hervormde gemeente Elim te Urk.

*) Emeritaat is het pensioen van een hoogleraar, magistraat of geestelijke. Emeritus is een Latijns woord dat letterlijk vertaald 'uitgediend' betekent; de gangbare betekenis in het Nederlands is 'rustend' of 'in ruste'.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Emeritaat